Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Korenmolen West Terschelling

KvK-nummer
63470611

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
862886879

btw-identificatienummer
NL862886879B01

Bankrekening
IBAN: NL 47 RABO 0372619568

BIC: RABONL2U
Naam: Stichting Korenmolen West Terschelling

Doel & Beleid

De doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel een historische, door wind gedreven korenmolen in bedrijfsvaardige staat te herbouwen, in bedrijf te stellen en te houden.

De medewerkers
De Stichting Korenmolen is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten in dienst.

De financiering
Op dit moment bevindt de Stichting zich in een opstartfase. Om deze opstart mogelijk te maken wordt dankbaar gebruik gemaakt van een aantal donaties om verschillende activiteiten te kunnen bekostigen. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

Functie en namen van de bestuurders
Gossen Bos (voorzitter)
Paul Bergsma(secretaris)
Stephan Valk (penningmeester)
Kor Schuur (algemeen bestuurslid)
Meyndert Bos (algemeen bestuurslid)

Het Jaarplan 2021-2022

In het jaarplan leest u welke zaken er op dit moment spelen, waar de Stichting naar toe wil en welke activiteiten er bedacht zijn. Het opstarten van de Stichting behelst een groot aantal voorbereidende zaken. Naast deze zaken richt de Stichting zich op het vinden van draagvlak binnen en buiten de gemeenschap van Terschelling.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zoals eerder genoemd bevindt de Stichting zich in een opstartfase. Er zijn verschillende activiteiten bedacht echter door de aanhoudende Coronacrisis lukt het vooralsnog niet om deze activiteiten uit te voeren. Een en ander leest u in ons jaarplan 2021-2022

Financiële verantwoording
Deze gegevens hebben wij voor u samengevat en gebundeld in het document  “jaarrekening” (pdf in ontwikkeling, er is nog geen jaarrekening)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen